Google+

 

2015年1月13日 星期二

【喜慶金門】營山 張氏宗祠奠安慶成-斬五斗 獻五穀 送六宿 安磚契 插柳 淨油 關宗祠門

農曆十一月廿一連廿二,營山(洋山)張氏宗祠慶成進行奠安醮慶,廿二晚間進行斬五斗、獻五穀、送六宿、安磚契、插柳、淨油、關宗祠門等一連串儀式,也是整個奠安醮慶的最高潮。
 
奠安醮慶由混元壇法師進行。
 
陳法師手持寶劍斬五斗。
 
 
拆榜。
 
 
辭神送六宿。
 
化六宿。
 
獻五穀,法師口念:「五穀送入東方甲乙木,代代子孫吃俸祿;五穀送入西方庚申金,代代子孫富萬金;五穀送入南方丙丁火,代代子孫發傢伙......。 」,一邊向各個方位撒出五穀。
 
升炭火炒沙,準備起油鐤淨油。
 
 
燃鐤煮油請火德星君,法師與乩童手醮熱油抹在宗祠門上,令邪魔妖惡不敢入侵。
 
磚契由長老手持過油鐤,安置於祖龕下方。
 
柳枝過火後,由法師登梯插柳,榮華富貴萬年柳,發啊!
 
 
緊接由族人持油鐤與法師、乩童在宗祠內外四周淨油。
 
眾人過油鐤進入宗祠內。
 
油鐤則拿到宗祠後方化神龍。
 
關宗祠門,農曆十一月廿四清晨起扉,再進行一日啟扉醮慶。

沒有留言:

張貼留言